Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

KONSERWACJA ZABYTKÓW RUCHOMYCH ZE ZBIORÓW MUZEUM IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE.

Termin składania ofert: 2011-05-19
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 125671-2011 z dnia 2011-04-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grójec
KONSERWACJA ZABYTKÓW RUCHOMYCH ZE ZBIORÓW MUZEUM IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE. Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin składania ofert: 2011-05-19
________________________________________
Numer ogłoszenia: 133145 - 2011; data zamieszczenia: 10.05.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 125671 - 2011 data 28.04.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, tel. 048 6651100, fax. 048 6704414.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać:
• Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3).
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 4) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli w trakcie prac konserwatorskich okaże się, że pewne czynności konserwatorskie wymagają dłuższego czasu, niezbędnego do ukończenia procesu konserwacji, nieprzewidywalnego wcześniej podczas wizji lokalnej obiektów - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania - stosownie do możliwości zrealizowania zadania. Wykonawca w takiej sytuacji będzie musiał przedstawić Zamawiającemu wyjaśnienia na piśmie, uzyskać jego akceptację oraz nanieść zmiany w Programie prac konserwatorskich i Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia. Spowoduje zmianę terminu wykonania prac. Inicjatorem tej zmiany może być wykonawca..


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:, data: r., godz.
Ostatnia aktualizacja:, data: r., godz.
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
Nieznany

Strona oglądana: 4541 razy.