Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Uchwała Nr 45/2004 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 5 sierpnia 2004 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.
Na podst. art.16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeni u działalności kulturalnej (Dz.U.Nr 13, poz. 123 - tekst jedn. z 2001 r. z późn.zm.) uchwala się co następuje:


§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.


§ 2

Powołuje się Komisję Konkursową w liczbie 5 osób w następującym składzie;
1. Tadeusz Majewski - Przewodniczący - (przedstawiciel organizatora)
2. Tadeusz Kulawik - członek (przedstawiciel organizatora )
3. Aleksandra Skarżyńska - członek (przedstawiciel organizatora)
4. Wojciech Kłosiński - członek (przedstawiciel organizatora)
5. Jacek Adamski członek (przedstawiciel organizatora)
6; ........................ członek (przedstawiciel Ministra Kultury)
7. ........................ członek (przedstawiciel Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce)


§ 3

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące warunki:
1.wykształcenie wyższe w jednej z dziedzin reprezentowanych w Muzeum oraz udokumentowany dorobek zawodowy
2. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania muzeum
3. minimum 3-letni staż na stanowisku kierowniczym ze szczególnym uwzględnieniem muzealnictwa
4. znajomość języka obcego
5. zdolność kierowania zespołem i umiejętności organizatorskie
6. dobry stan zdrowia


§ 4

1. Konkurs rozpoczyna się z chwilą zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w dzienniku ogólnopolskim oraz w prasie regionalnej.
2. Ogłoszenie o konkursie podaje się także do wiadomości pracownikom Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
3. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać :
- nazwę i adres instytucji kultury
- wymagane kwalifikacje kandydatów i sposób ich udokumentowania
- termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu, a także termin złożenia wymaganych dokumentów, nie krótszy niż 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia
- przewidywany termin rozpatrzenia wniosków
- informację o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji kultury.


§ 5

Do zadań Komisji Konkursowej należy:
l. Ustalenie kryteriów oceny przydatności kandydata
2.Przeprowadzenie postępowania konkursowego w tym ustalenie spełniania przez kandydatów warunków udziału w konkursie i przeprowadzenie rozmów z kandydatami
3. Sporządzenie protokołu z posiedzeń komisji
4. Przedstawienie wyników konkursu wraz z jego dokumentacją Zarządowi Powiatu


§ 6

1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Komisja prowadzi konkurs jeżeli w jej posiedzeniu uczestniczy większość członków komisji.
3. Protokół z posiedzenia Komisji zawierający informację z przebiegu obrad i podjętych ustaleń podpisują członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.


§ 7

Zarząd Powiatu podejmuje uchwały o powołaniu bądź odmowie powołania kandydata ustalonego przez komisję Konkursową w terminie 14 dni od otrzymania pełnej dokumentacji prac Komisji konkursowej.


§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grójeckiemu.


§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Grójeckiego
Wprowadził:Nieznany, data: 06.09.2004 r., godz. 09.11
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.12.2012 r., godz. 09.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2012 r., godz. 09.48NieznanyEdycja strony
06.09.2004 r., godz. 09.11NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2606 razy.