Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Uchwała Nr 58/2003 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie zasad zatrudnienia Dyrektora SPZOZ w Nowym Mieście n. Pilicą
Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, póz. 578 z późn. zm.) w zw. z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 ,poz. 408 z późn. zm.) uchwala się co następuje :


§ 1

Zatrudnienie Dyrektora SPZOZ w Nowym Mieście odbywa się na podstawie konkursu ofert.


§ 2

Zasady przeprowadzenia konkursu określa „Regulamin Konkursu na stanowisko Dyrektora SPZOZ" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Kandydat na stanowisko Dyrektora SPZOZ może zostać dopuszczony do udziału w konkursie jeżeli spełnia następujące warunki :
1. wykształcenie wyższe i
2. minimum sześć lat pracy na stanowisku związanym z kierowaniem dużymi zespołami ludzkimi
3. lub minimum trzy lata pracy jak w pkt 2 i ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia , albo szkolenie zagraniczne uznane
przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.


§ 4

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa w składzie :
1. Marian Górski - Przewodniczący Komisji
2. Gabriela Dudek - Członek Komisji
3. Jerzy Markiewicz - Członek Komisji
4. Celina Gulina - Członek Komisji
5. Leszek Kumorek -Członek Komisji
6. Bogusław Grzanka - Członek Komisji.


§ 5

Starostwo Powiatowe zapewnia obsługę prawną Komisji§ 6

Do zadań Komisji Konkursowej należy :
1. sformułowanie treści ogłoszenia o konkursie
2. otwarcie i analiza złożonych ofert
3. przesłuchanie kandydatów
4. wybór jednego kandydata na stanowisko Dyrektora SPZOZ i przedstawienie go Zarządowi Powiatu wraz z uzasadnieniem


§ 7

Zarząd Powiatu zatrudnia lub odmawia zatrudnienia kandydata na stanowisko Dyrektora SPZOZ w drodze odrębnej uchwały, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia kandydata przez Komisję Konkursową


§ 8

W wypadku podjęcia uchwały o odmowie zatrudnienia kandydata , Zarząd
Powiatu zawiadamia o tym zainteresowanego oraz określa dalszy tryb postępowania.


§ 9

W wypadku podjęcia uchwały o zatrudnieniu kandydata wskazanego przez Komisję Konkursową Zarząd Powiatu nawiązuje z kandydatem stosunek pracy na podstawie powołania.


§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grójeckiemu.§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Grójeckiego
Wprowadził:Nieznany, data: 29.09.2003 r., godz. 10.51
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.12.2012 r., godz. 14.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2012 r., godz. 14.30NieznanyEdycja strony
29.09.2003 r., godz. 10.51NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2903 razy.