Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Przebudowa drogi powiatowej 1657W Wola Boglewska – Murowanka

Ogłoszenie nr 540258499-N-2019 z dnia 28-11-2019 r.
Ogłoszenie nr 540258499-N-2019 z dnia 28-11-2019 r.
Grójec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 627936-N-219
Data: 27/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Grójecki, Krajowy numer identyfikacyjny 67022314900000, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48(48)6651100, +48(48)6651134, e-mail sekretarz@grojec.pl, malgorzata.gorecka@grojec.pl , faks +48(48)6651147.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium Zgodnie z poniższymi zapisami SIWZ 9.1 Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 31 900,00 zł ( słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych). 9.2 wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z dnia 1 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 310) 9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Grójcu; ul. Jatkowa 3: 85 9128 0002 2001 0000 0866 0036 Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu 9.4 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 9.5 Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 9.5.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 9.5.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 9.6 Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z dnia 1 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 310) będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 9.6.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 9.6.2 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium Zgodnie z poniższymi zapisami SIWZ 9.1 Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 32 100,00 zł ( słownie: trzydzieści dwa tysiące sto złotych). 9.2 wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z dnia 1 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 310) 9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Grójcu; ul. Jatkowa 3: 85 9128 0002 2001 0000 0866 0036 Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu 9.4 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 9.5 Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 9.5.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 9.5.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 9.6 Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z dnia 1 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 310) będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 9.6.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 9.6.2 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak
Wprowadził:Małgorzata Woźniak, data: 28.11.2019 r., godz. 13.20
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Woźniak, data: 28.11.2019 r., godz. 13.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.11.2019 r., godz. 13.37Małgorzata WoźniakEdycja strony
28.11.2019 r., godz. 13.36Małgorzata WoźniakEdycja strony
28.11.2019 r., godz. 13.20Małgorzata WoźniakDodanie strony

Strona oglądana: 569 razy.