Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Świadczenie usług Inspektora Nadzoru dla zadania - Budowa Centrum Edukacyjno - Muzealnego przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce wraz z parkingiem.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 77466-2014 z dnia 2014-03-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grójec
1.1. Świadczenie usług Inspektora Nadzoru dla zadania - Budowa Centrum Edukacyjno - Muzealnego przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce wraz z parkingiem 1.2.Zakres wykonanych robót budowlanych na obiekcie obejmuje : Stan surowy...
Termin składania ofert: 2014-03-17
________________________________________
Numer ogłoszenia: 77708 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 77466 - 2014 data 07.03.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, tel. 048 6651100, fax. 048 6704414.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1).
• W ogłoszeniu jest: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2) Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ).
• W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ).
II.2) Tekst, który należy dodać:
• Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.3.1).
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Starosta Grójecki- Marian Górski
Wprowadził:Nieznany, data: 10.03.2014 r., godz. 08.21
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.03.2014 r., godz. 08.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.03.2014 r., godz. 08.27NieznanyEdycja strony
10.03.2014 r., godz. 08.22NieznanyEdycja strony
10.03.2014 r., godz. 08.21NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3511 razy.