Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

07.09.2011

Numer ogłoszenia: 239419 - 2011; data zamieszczenia: 07.09.2011

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 236745 - 2011 data 05.09.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, tel. 048 6651100, fax. 048 6704414.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
• W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika robót, w sytuacji zdarzeń losowych uniemożliwiających mu pełnienie jego funkcji z zastrzeżeniem, że taka zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w SIWZ. Inicjatorem tej zmiany może być wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. 3) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, w sytuacji rezygnacji z wykonania części prac. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować zmianę terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający. 4) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w sytuacji: a) wystąpienie nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy), b) konieczność wykonania zamiennej dokumentacji projektowej, c) konieczność przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych, d) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę robót budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp., e) wystąpienie siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi, f) wystąpienie przedłużenia się okresu osiągania parametrów technologicznych nie zawinionego przez Wykonawcę, g) wystąpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub występujące ponad normy, oraz innych nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiających się w trakcie budowy, h) wystąpienie udokumentowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, nie zawinionych przez niego opóźnień w dostawie urządzeń technologicznych. Inicjatorem tej zmiany może być wykonawca lub zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy..
• W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika robót, w sytuacji zdarzeń losowych uniemożliwiających mu pełnienie jego funkcji z zastrzeżeniem, że taka zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w SIWZ. Inicjatorem tej zmiany może być wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. 3) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, w sytuacji rezygnacji z wykonania części prac. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować zmianę terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający. 4) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w sytuacji: a) wystąpienie nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy), b) konieczność wykonania zamiennej dokumentacji projektowej, c) konieczność przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych, d) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę robót budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.,e) wystąpienie siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi, f) wystąpienie przedłużenia się okresu osiągania parametrów technologicznych nie zawinionego przez Wykonawcę,g) wystąpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub występujące ponad normy, oraz innych nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiających się w trakcie budowy, h) wystąpienie udokumentowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, nie zawinionych przez niego opóźnień w dostawie urządzeń technologicznych. i) wystąpienia niekorzystnych czynników atmosferycznych w postaci opadów śniegu, mrozu. Inicjatorem tej zmiany może być wykonawca lub zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 21.09.2011 r., godz. 13.06
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.09.2011 r., godz. 13.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.09.2011 r., godz. 13.24NieznanyEdycja strony
21.09.2011 r., godz. 13.12NieznanyEdycja strony
21.09.2011 r., godz. 13.06NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2941 razy.