Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treść strony

Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą) na rzecz Starostwa Powiatowego w Grójcu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania...

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 357958-2013 z dnia 2013-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grójec
Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą) na rzecz Starostwa Powiatowego w Grójcu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania...
Termin składania ofert: 2013-09-12
________________________________________
Numer ogłoszenia: 177999 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 357958 - 2013 data 04.09.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, tel. 048 6651100, fax. 048 6704414.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
• W ogłoszeniu jest: oświadczenie w którym Wykonawca wykaże, że Wykonawca wykaże że posiada lub dysponuje oddziałem/filią/delegaturą/przedstawicielstwem w miejscowości Grójec (Powiat Grójecki), czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, którego pracownicy Wykonawcy będą upoważnieni do przyjmowania przesyłek i paczek stanowiących przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu o którym mowa w pkt.5.1. ppkt 3.1. z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 7 do SIWZ.
• W ogłoszeniu powinno być: 1. wypełniony formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ, 2. oświadczenie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w SIWZ - załącznik Nr 4 do SIWZ. 3. projekt umowy zawierający wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia wykazane w dod. zał. 5 do SIWZ oraz Rozdziale 3 i 4 SIWZ 4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw - odpisy z właściwego rejestru). Złączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. W przypadku złożenia oferty wspólne: przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli. 6. Oświadczenie w którym Wykonawca wykaże, że Wykonawca wykaże że posiada lub dysponuje oddziałem/filią/delegaturą/przedstawicielstwem w miejscowości Grójec (Powiat Grójecki), czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, którego pracownicy Wykonawcy będą upoważnieni do przyjmowania przesyłek i paczek stanowiących przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu o którym mowa w pkt.5.1. ppkt 3.1. z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 7 do SIWZ.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Janusz Różycki - Wicestarosta
Wprowadził:Nieznany, data: 04.09.2013 r., godz. 14.38
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.09.2013 r., godz. 14.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.09.2013 r., godz. 14.38NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3717 razy.